Ochrana koncových užívateľov

Obchodné meno:
ANTIK Telecom s.r.o.
Sídlo:
Čárskeho 10, 040 01 Košice
IČO:
36 191 400

ANTIK Telecom ponúka širokú škálu telekomunikačných služieb, ktorých prehľad je pravidelne aktualizovaný prostredníctvom portálu www.antik.sk. Bližšie informácie je možné nájsť vo Všeobecných zmluvných podmienkach, príslušných Tarifách, prípadne na našich zákazníckych centrách či call centre.

V uvedených dokumentoch sú taktiež uvedené aj štandardné zmluvné podmienky, vrátane podmienok ukončenia zmluvy.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarifách príslušných služieb.

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok k jednotlivým službám.

Prehľad ponúkaných bezplatných i platených servisných služieb vrátane prípadných poplatkov uvádzame v príslušných Tarifách.

Informácie o zmenách podmienok zverejňuje spoločnosť ANTIK prostredníctvom webu www.antik.sk. Podstatné zmeny podmienok sa zverejňujú na webovej stránke a tiež písomne, elektronickou poštou, formou SMS správ alebo telefonicky minimálne 1 mesiac vopred.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou ANTIK, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých občanoch sa aktuálne v ponuke spoločnosti ANTIK nenachádzajú.

Informácie o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a tiež v príslušných Tarifách.

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach hlasovej služby rovnako ako aj informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci predplatenej služby.

Informácie o práve účastníka zverejniť alebo nezverejniť svoje údaje v telefónnom zozname sa taktiež nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach hlasovej služby.

Cenové podmienky a informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám sú uvedené v Tarife hlasovej služby.

Podmienky a informácie o internetovom pripojení vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby internetu.

Príslušné Všeobecné zmluvné podmienky definujú aj postup spoločnosti ANTIK v prípade neplatenia faktúr.

Sleduj TV
už aj cez web