Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. Košice poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa a investora,
 • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla,
 • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti,
 • spôsob úhrady za vyjadrenie.


Vytýčenie je možné len na základe vyjadrenia spoločnosti ANTIK Telecom a objednávky, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné a fakturačné údaje žiadateľa a investora
 • situáciu so zakreslením záujmovej oblasti
 • číslo nami vydaného vyjadrenia pre danú záujmovú oblasť alebo stavbu


Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou, mailom, alebo osobne doručiť do sídla spoločnosti na Čárskeho 10 v Košiciach. Poplatky za spracovanie vyjadrenia alebo za vytýčenie je možné uhradiť v hotovosti na zákazníckom stredisku, platbou za dobierku alebo bankovým prevodom a to nasledovným spôsobom:

 1. úhradou v hotovosti na zákazníckych miestach spoločnosti ANTIK Telecom,
 2. platbou kuriérovi pri preberaní dobierky,
 3. na základe celoročnej objednávky - bankovým prevodom na účet - IBAN/SWIFT - SK35 7500 0000 0009 1304 7903 / CEKOSKBX vedený v ČSOB. Prosíme, uveďte VS, ktorý je číslo vystavenej faktúry.

Kontaktné osoby:

Jana Filipová
filipova@antik.sk
Martin Kopera
mkopera@antik.sk
Sidónia Gašparová
gasparova@antik.sk
Vyjadrenia a vytyčovania
vyjadrenie-vytycenie@antik.sk


Interný cenník spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. platný od 1.5.2024

Cenník úkonovCena bez DPHDPH 20%Cena s DPH
Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy,polyfunkcie
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní25,00 €5,00 €30,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam16,67 €3,33 €20,00 €
Poštovné náklady4,00 €0,80 €4,80 €
Vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní45,00 €9,00 €54,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam30,00 €6,00 €36,00 €
Poštovné náklady4,00 €0,80 €4,80 €
Vytýčenie
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu

79 € 

15,80 € 

94,80 € 
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu -
do 3 pracovných dní od doručenia objednávky

99 € 

19,80 € 

118,80 € 
Doprava - km0,70 € 0,14 € 0,84 € 

Spôsob doručenia a platby za vyjadrenie

Cena a spôsob platby za poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii (existencii telekomunikačných zariadení) je určený spôsobom doručenia - prevzatia vyjadrenia. Zákazník sa pri osobnom preberaní vyjadrenia preukáže pracovníkovi spoločnosti ANTIK Telecom, dokladom o zaplatení.

Doporučená zásielka

Cena sa skladá z ceny za vyjadrenie v zmysle hore uvedeného cenníka a ceny za dobierku 4,00 €. Ceny sú bez DPH. Cena je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom. Súčasťou dobierky je vystavená faktúra, ktorá slúži ako doklad o zaplatení.

Osobne

Vyjadrenie vydané žiadateľovi na zákazníckom stredisku spoločnosti. Cena za štandardné vyjadrenie je 20 € s DPH a urgentné vyjadrenie je 30 € s DPH. Cena za vyjadrenie k stavbe väčšieho rozsahu je 36 € s DPH a urgentné vyjadrenie do 3 pracovných dní je 54 € s DPH.

Spôsob úhrady vystavenej faktúry:

 • platbou v hotovosti na zákazníckom mieste
 • prevodným príkazom

(Ku každému vyjadreniu je vystavená faktúra na základe predloženej objednávky alebo žiadosti, ktorá obsahuje IČO, IČ DPH a číslo účtu).

Žiadosť o vyjadrenie a Objednávka vytýčenia

Stiahnuť formulár - Žiadosť o vyjadrenie a zakreslenie sietí ANTIK Telecom s.r.o.

Stiahnuť formulár - Objednávka vytýčenia sietí ANTIK Telecom s.r.o.

Sleduj TV
už aj cez web