Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. Košice poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa a investora,
 • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla,
 • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti,
 • spôsob úhrady za vyjadrenie,


Vytýčenie je možné len na základe vyjadrenia spoločnosti ANTIK Telecom a objednávky, ktorá musí obsahovať:

 • identifikačné a fakturačné údaje žiadateľa a investora
 • situáciu so zakreslením záujmovej oblasti
 • číslo nami vydaného vyjadrenia pre danú záujmovú oblasť alebo stavbu


Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou, mailom, alebo osobne doručiť do sídla spoločnosti na Čárskeho 10 v Košiciach. Poplatky za spracovanie vyjadrenia alebo za vytýčenie je možné uhradiť v hotovosti na zákazníckom stredisku, platbou za dobierku alebo bankovým prevodom a to nasledovným spôsobom:

 1. úhradou v hotovosti na zákazníckych miestach spoločnosti ANTIK Telecom,
 2. platbou kuriérovi pri preberaní dobierky,
 3. na základe celoročnej objednávky - bankovým prevodom na účet - IBAN/SWIFT - SK35 7500 0000 0009 1304 7903 / CEKOSKBX vedený v ČSOB. Prosíme, uveďte VS, ktorý je číslo vystavenej faktúry.

Kontaktné osoby:

Jana Filipová
filipova@antik.sk
Martin Kopera
mkopera@antik.sk
Sidónia Gašparová
gasparova@antik.sk
Vyjadrenia a vytyčovania
vyjadrenie-vytycenie@antik.sk


Interný cenník spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. platný od 1.1.2020

Cenník úkonov Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy,polyfunkcie
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 15,00 € 3,00 € 18,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Poštovné náklady 3,67 € 0,73 € 4,40 €
Vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 45,00 € 9,00 € 54,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam 30,00 € 6,00 € 36,00 €
Poštovné náklady 3,67 € 0,73 € 4,40 €
Vytýčenie
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu
66,00 € 13,20 € 79,20 €
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu -
do 3 pracovných dní od doručenia objednávky
80,00 € 16,00 € 96,00 €
Doprava - km 0,50 € 0,10 € 0,60 €

Spôsob doručenia a platby za vyjadrenie

Cena a spôsob platby za poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii (existencii telekomunikačných zariadení) je určený spôsobom doručenia - prevzatia vyjadrenia. Zákazník sa pri osobnom preberaní vyjadrenia preukáže pracovníkovi spoločnosti ANTIK Telecom, dokladom o zaplatení.

Doporučená zásielka

Cena sa skladá z ceny za vyjadrenie v zmysle hore uvedeného cenníka a ceny za dobierku 3,67 €. Ceny sú bez DPH. Cena je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom. Súčasťou dobierky je vystavená faktúra, ktorá slúži ako doklad o zaplatení.

Osobne

Vyjadrenie vydané žiadateľovi na zákazníckom stredisku spoločnosti. Cena za štandardné vyjadrenie je 10 € bez DPH a urgentné vyjadrenie je 15 € bez DPH. Cena za vyjadrenie k stavbe väčšieho rozsahu je 30 € bez DPH a urgentné vyjadrenie do 3 pracovných dní je 45 € bez DPH.

Spôsob úhrady vystavenej faktúry:

 • platbou v hotovosti na zákazníckom mieste
 • prevodným príkazom

(ku každému vyjadreniu je vystavená faktúra na základe predloženej objednávky alebo žiadosti, ktorá obsahuje IČO, IČ DPH a číslo účtu).


Žiadosť o vyjadrenie a Objednávka vytýčenia

Stiahnuť formulár - Žiadosť o vyjadrenie a zakreslenie sietí ANTIK Telecom s.r.o.

Stiahnuť formulár - Objednávka vytýčenia sietí ANTIK Telecom s.r.o.

Sleduj TV
už aj cez web