Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich podzemných telekomunikačných sietí spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. Košice poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa a investora,
  • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla,
  • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti,
  • spôsob úhrady za vyjadrenie,
  • alebo objednávky na vytýčenie.

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle interného cenníka spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o.

Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou alebo osobne doručiť do sídla spoločnosti na Čárskeho 10 v Košiciach. Poplatky za spracovanie vyjadrenia alebo za vytýčenie je možné uhradiť v hotovosti na zákazníckom stredisku, platbou za dobierku alebo bankovým prevodom a to nasledovným spôsobom:

  1. úhradou v hotovosti na zákazníckych miestach spoločnosti ANTIK Telecom,
  2. bankovým prevodom na účet - IBAN /SWIFT - SK35 7500 0000 0009 1304 7903/ CEKOSKBX vedený v ČSOB. Prosím uveďte VS , ktorý je číslo vystavenej faktúry,
  3. platbou kuriérovi pri preberaní dobierky.

Kontaktné osoby:

Jana Filipová
filipova@antik.sk
Martin Kopera
mkopera@antik.sk
Sidónia Gašparová
gasparova@antik.sk
Vyjadrenia a vytyčovania

   vyjadrenie-vytycenie@antik.sk

Interný cenník spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. platný od 1.7.2013

Cenník úkonov Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy,polyfunkcie
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 10,00 € 2,00 € 12,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam 5,00 € 1,00 € 6,00 €
Poštovné náklady 3,00 € 0,60 € 3,60 €
Vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam do 3 pracovných dní 35,00 € 7,00 € 42,00 €
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam 20,00 € 4,00 € 24,00 €
Poštovné náklady 3,00 € 0,60 € 3,60 €
Vytýčenie
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu vrátane časov dopravy
66,00 € 13,20 € 79,20 €
Vytýčenie sietí v teréne -
jeden pracovník za každú začatú hodinu vrátane časov dorpavy-
do 3 pracovných dní od doručenia objednávky
80,00 € 16,00 € 96,00 €
1 2 3 4

Spôsob doručenia a platby za vyjadrenie

Cena a spôsob platby za poskytnutie vyjadrenia k projektovej dokumentácii (existencii telekomunikačných zariadení) je určený spôsobom doručenia - prevzatia vyjadrenia. Zákazník sa pri osobnom preberaní vyjadrenia preukáže pracovníkovi spoločnosti ANTIK Telecom, dokladom o zaplatení.

Doporučená zásielka

Cena sa skladá z ceny za vyjadrenie v zmysle hore uvedeného cenníka a ceny za dobierku 3,00€. Ceny sú bez DPH. Cena je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom.

Osobne

Vyjadrenie vydané žiadateľovi na zákazníckom stredisku spoločnosti. Cena za štandardné vyjadrenie je 5€ bez DPH a urgentné vyjadrenie je10€ bez DPH. Cena za vyjadrenie k stavbe väčšieho rozsahu je 20€ bez DPH a urgentné vyjadrenie do 3 pracovných dní je 35€ bez DPH.

Spôsob úhrady vystavenej faktúry:

  • platbou v hotovosti na zákazníckom mieste
  • prevodným príkazom

(ku každému vyjadreniu je vystavená faktúra na základe predloženej objednávky alebo žiadosti, ktorá obsahuje IČO, IČ DPH a číslo účtu).