Zásady ochrany osobných údajov 

Prevádzkovateľ

ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400 je prevádzkovateľom  v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov).

V ANTIK Telecom s.r.o. sme prijali všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody dotknutých fyzických osôb, bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámime dotyčnej osobe a dozorným orgánom.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s našou ochranou osobných údajov vrátane uplatnenia práv dotknutých osôb v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov nás, ako prevádzkovateľa, môžete kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

a)         e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu: gdpr@antik.sk,

b)         telefonicky na čísle: 055 / 30 12345, alebo

c)         zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke, 

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu: Consultio s.r.o., Baltická 2759/18, 040 12 Košice, e-mail: gdpr@antik.sk, tf. kontakt: +421911111551.

 Zodpovedná osoba GDPR môže byť sprostredkovateľom v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov v prípadoch potrebných pri riešení bezpečnostných incidentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti. 

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

a)  Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia)

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).

c)   Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už Nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.

d)    Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasného odstránenia spracúvania.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva Nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

f)  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu  na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo Základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Technicko - organizačné opatrenia ochrany osobných údajov 

V spoločnosti sme prijali a implementovali technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov tak, aby sme minimalizovali riziká neoprávneného prístupu, zneužitiu, či ich strate. Zaväzujeme sa k tomu, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Zaviedli sme a zavádzame technické opatrenia k zabezpečeniu fyzických a elektronických dátových úložísk, sietí a elektronickej komunikácii na základe vyhodnocovania rizík plynúcich so spracúvaním tak osobných, ako aj iných údajov. Vytvorili sme organizačnú jednotku, ktorá sa venuje oblasti informačnej bezpečnosti, vrátane ochrany osobných údajov. Sme prevádzkovateľom základnej služby podľa zákona 69/2018 Z.z. SR a preto pravidelne vykonávame bezpečnostné kontroly za účelom preverenia efektivity riadenia procesu informačnej bezpečnosti a bezpečnosti osobných údajov.

Spracovateľské operácie

V dokumente Zásady ochrany osobných údajov (nižšie) sa môžete oboznámiť s rôznymi spracovateľskými operáciami, v ktorých sa môžete ako dotknutá osoba ocitnúť. V prehľade definujeme všetky zákonné informačné povinnosti pre dotknuté osoby podľa Nariadenia GDPR. Účely spracúvania osobných údajov sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov prevádzame v minimálnej možnej miere. 

Zásady ochrany osobných údajov pre aplikácie

Informácie o vývojároch a kontaktný bod ochrany osobných údajov alebo mechanizmus na odosielanie otázok.

Informácie pre developera: pozri časť „Prevádzkovateľ“.
Kontakt na ochranu osobných údajov: pozri časť „Zodpovedná osoba prevádzkovateľa“

Zverejnenie typov osobných a citlivých používateľských údajov, ku ktorým vaša aplikácia pristupuje, zhromažďuje ich, používa a zdieľa; a všetky strany, s ktorými sa zdieľajú osobné alebo citlivé údaje používateľa

I. Prístup aplikácie k nasledujúcim osobným údajom: základné osobné údaje, žiadne zhromažďovanie citlivých informácií

II. Aplikácia zhromažďuje nasledovné osobné údaje: základné osobné údaje, žiadne citlivé informácie

III. Aplikácia využíva nasledovné osobné údaje: základné osobné údaje, žiadne zhromažďovanie citlivých informácií

IV. Aplikácia zdieľa nasledovné osobné údaje: základné osobné údaje, žiadne zhromažďovanie citlivých informácií

V. Aplikácia nezdieľa osobné údaje tretím stranám


Bezpečné postupy nakladania s osobnými a citlivými používateľskými údajmi.

Spracovateľ údajov pokrýva postupy nakladania s údajmi v niekoľkých interných procesných dokumentáciách, najmä v Zásadách ochrany údajov. Pozri tiež časť „Technicko - organizačné opatrenia ochrany osobných údajov“

Zásady uchovávania a odstraňovania údajov vývojára:

Osobné údaje spracúvané aplikáciou budú vymazané 2 mesiace po vymazaní používateľského účtu alebo 30 dní po žiadosti používateľa o vymazanie údajov.

Spracovateľ uchováva základné osobné údaje všetkých zmluvných klientov vyžadované daňovou legislatívou po dobu 10 rokov.

Dokument

Zásady ochrany osobných údajov

Sleduj TV
už aj cez web