Všeobecné pravidlá súťaže

 

 1. ÚVOD
  Všeobecné podmienky súťaží sú platné pre súťaže vykonávané v rámci aktivít spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie").
   
 2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
  Usporiadateľom súťaže s názvom „Antik-výhodne" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, zaregistrovaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I v odd Sro vo vl.č 10988/V, (ďalej len „Organizátor"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá").

 3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel Súťaže. Prihlásením do Súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto Súťaže.

 4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
  Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní podmienku vyplnenia nezáväznej registrácie a ankety. Zároveň ešte nevyužíva služby ANTIKu a má reálny záujem o registráciu. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo na počet zapojení do Súťaže. Organizátor vyhodnotí Súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí spomedzi Súťažiacich výhercov súťaže.

 5. VÝHRY
  Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť ani za iný tovar, službu. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou. 

 6. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHIER
  Organizátor vyhlási výhercu súťaže na základe špecifických podmienok uvedených pri konkrétnej Súťaži. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 10 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Súťaž sa končí bez určenia výhercu. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 7. VYHLÁSENIE A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Účastník súťaže v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi Súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Účastník Súťaže berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Účastník Súťaže, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva vyplývajúce zo Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho o parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Účastník Súťaže je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

 8. OSOBITNÉ USTANOVENIA
  Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok Súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod Súťaže, právo Účastníkovi Súťaže odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke https://www.antik.sk/novinky/antik-vyhodne. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor Súťaže a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže.

 

V Košiciach dňa 16.12.2021.