Pravidlá súťaže „Bikesharing kupóny 2021“

 

  1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže s názvom „Bikesharing kupóny 2021" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, zaregistrovaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I v odd Sro vo vl.č 10988/V, (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá").

 

  1. Trvanie Súťaže

Súťaž bude spustená 19. 3. 2021 a ukončená 26. 3. 2021 o 00:00.

 

  1. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie každá fyzická osoba: · s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, · ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, s výnimkou: · zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

 

  1. Podmienky Súťaže

Podmienkou účasti v Súťaži je splnenie súťažného zadania na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/antik.telecom

Súťažné zadanie bude zverejnené 19. 3. 2021, pričom odpoveď musí Účastník Súťaže zadať v komentári pod postom so súťažným zadaním: „Pošlite nám do komentára fotku najkrajšieho výhľadu, aký sa Vám naskytol počas cesty bicyklom + popis, kde to bolo odfotené.“

Spomedzi všetkých zaslaných odpovedí budú náhodným žrebovaním zvolení 21 súťažiaci, ktorí vyhrajú Bikesharing kupóny na celú sezónu 2021. Žrebovanie sa uskutoční dňa 26. 3. 2021 po 14:00. Odpovede zaslané 26. 3. 2021 po 00:00 hodine nebudú zaradené do žrebovania.

Každý Účastník Súťaže môže odpovedať na súťažnú otázku iba raz. V prípade, že zašle viac ako jednu odpoveď, bude do žrebovania zaradená iba prvá z jeho odpovedí.

Vulgárne a nevhodné komentáre budú odstránené a nebudú zaradené do Súťaže.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným uplatnením Výhry spôsobom podľa Pravidiel.

 

  1. Výhra

Účastníci Súťaže, ktorí splnili Podmienky Súťaže a budú vybraní náhodným žrebovaním zo správnych odpovedí dňa 26. 3. 2021 po 14:00 hod., vyhrajú „Bikesharing kupón na celú sezónu 2021“. Právoplatnými výhercami sa stanú vylosovaní účastníci. Výhru podľa týchto Pravidiel dáva do Súťaže Usporiadateľ. Mená výhercov budú zverejnené 26. 3. 2021 po 14:00 hod. na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/antik.telecom

Výhercovia budú oboznámení o spôsobe odovzdania Výhry správou cez Facebook. Výhra im bude odovzdaná po skončení Súťaže. 

Výherca nemá nárok na výmenu Výhry za peňažnú hotovosť, či iný druh tovaru. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka.

V prípade, ak sa jedná o ceny od iného dodávateľa ako od Usporiadateľa a nastane problém (materiálny problém s vecnými cenami dodávateľa, prípadne neodoslanie cien Usporiadateľovi a pod...), spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. zaručuje náhradu ceny.

V prípade výhercu, ktorý nedosiahol vek potrebný pre spôsobilosť na právne úkony, musí prebrať výhru jeho zákonný zástupca.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov

Identifikačné a kontaktne údaje prevádzkovateľa
Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400, zaregistrovaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I v odd Sro vo vl.č 10988/V ako Usporiadateľ Súťaže

 

Kontaktné údaje
Adresa na doručovanie: ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01, Košice
E-mailová adresa: marketing@antik.sk
Telefónne číslo: 055 30 12345 (kontakt na call centrum)

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov
Informácie uvedené vo facebookovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho (meno, priezvisko, prípadne prezývka a profilová fotografia), adresa na doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo výhercu.

 

Účel spracúvania osobných údajov
Organizácia, vyhodnotenie, zverejnenie výsledkov a propagácia Súťaže

 

Právny základ spracúvania osobných údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Príjemcovia osobných údajov
Spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Príjemcom osobných údajov v rozsahu informácií uvedených vo facebookovom profile účastníka Súťaže/súťažiaceho budú tiež všetky osoby, ku ktorým sa tieto údaje dostanú prostredníctvom sociálnej siete facebook.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny
Spoločnosť ANTIK Telecom nebude osobné údaje prenášať do tretích krajín.

 

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania Súťaže, ako aj po dobu po skončení Súťaže za účelom zverejnenia výsledkov Súťaže a propagácie Súťaže, pričom následne budú uchovávané po dobu určenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom (napr. zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, daňové predpisy).

 

Informácie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

 

Informácia o nevyhnutnosti poskytnutia osobných údajov
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie tak, ako je uvedené vyššie, je požiadavkou, ktorej splnenie je potrebné na účely účasti v Súťaži a získania výhry v Súťaži.

 

  1. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, počet výhercov aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Organizátor a Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov zo Súťaže v prípade, že by takýto Účastník porušoval Pravidlá, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, konal v rámci Súťaže v rozpore s dobrými mravmi, či akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Organizátora či Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov, či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenie a pod.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadeľa súťaže.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

 

V Košiciach dňa 19. 3. 2021

ANTIK Telecom s.r.o.